אבא וילד הולכים יד ביד

מערכת היחסים שבין ההורים לילדיהם הקטינים מוגדרת בחוק כאפוטרופסות טבעית, והכוונה בכך היא שאפוטרופסות זו מוענקת אוטומטית ואינה זקוקה לאישור מהממשלה או ממוסדותיה, וכן גם לא להסכמתו של ההורה. כמו כן כוללת בתוכה הגדרה זו שוויון בין כל ההורים ביחס לאפוטרופסיות שלהם, בלי קשר לעדתם, לדתם ולמינם.

תפקיד ההורים, כפי שהוא מנוסח בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (התשכ"ב 1962, סעיף 15) הוא כדלהלן:

"אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו."

כלומר, על פי החוק מוטלת על ההורים החובה לדאוג לצרכי ילדיהם הקטינים, אך יש להם גם הזכות להשפיע על התגלמויות הצרכים האלו, בעיקר בתחום החינוך.

זכות ההורים לבחור בזרם חינוך

להורים נתונה הזכות לבחור במוסד החינוכי בו ילמדו ילדיהם בשתי דרכים –

 1. להורים נתונה הזכות לבחור בזרם החינוכי של ילדיהם מתוך שלושת האפשרויות הבאות – ממלכתי, ממלכתי-דתי ופרטי.
 2. להורים נתונה הזכות לבקש העברת התלמיד מבית-הספר הקרוב למקום מגוריו על-ידי פנייה לרשות החינוך המקומית. במידה והרשות מסרבת מטעמים חינוכיים ו/או מטעמי מחסור בתקציב, יכולים ההורים לערער על כך בכתב בפני מנהל המחוז תוך שבוע מקבלת ההחלטה; במידה ומנהל המחוז מסרב, להורים נתונה הזכות לערער על כך בפני המנהל הכללי של משרד החינוך תוך שבוע מקבלת ההחלטה. החלטתו של המנהל הכללי היא סופית.

זכויות ההורים למידע אודות התלמיד והמוסד החינוכי

להורים מספר זכויות הנוגעות למידע אודות התלמיד והמוסד החינוכי בו הוא לומד:

 1. להורים הזכות לקבל מידע מקיף אודות תכנית הלימודים בבתי-הספר בו לומדים ילדיהם.
 2. להורים נתונה הזכות הבלעדית לאשר או לסרב את השתתפותו של התלמיד באירועים מחוץ למוסד עצמו, כגון – סיורים, הצגות וטיולים.
 3. להורים הזכות להיפגש ולשוחח עם צוות בית-הספר בו לומדים ילדיהם, לרבות המורים, המנהלים, העובדים הסוציאליים, היועצים החינוכיים ואחות בית-הספר. לשם מימוש זכות זו על בית-הספר מוטלת החובה לארגן ימי הורים ושעות ביקור מסודרות.
 4. להורים הזכות להיוודע לזכויות התלמיד, ועל בית-הספר מוטלת החובה לחשוף אותם לזכויות אלו בראשית כל שנת לימודים, אם בעת הרישום לבית-הספר ואם בעת אסיפת ההורים הראשונה.
 5. להורים הזכות לדעת במידה וילדיהם נפגשים עם פסיכולוג במסגרת בית-הספר, אלא אם כן התלמיד מבקש מפורשות שלא לדווח להם.
 6. אם מתקיימות למעלה משתי שיחות עם פסיכולוג במסגרת בית הספר על בית-הספר מוטלת החובה לדווח להורים על הטיפול, אפילו אם הדבר נוגד את בקשת התלמיד.
 7. חובה על בית-הספר לערב את ההורים במידה ומתגלה למי מאנשי הצוות מקרה רגיש וחמור המערב את התלמיד כגון – עבירה על החוק, קיום יחסי מין עם קטין והריון.
 8. על בתי הספר לערב הורים מידית באירועים חריגים כגון – עבירות משמעת חמורות, קשיים חמורים בתפקוד הלימודי ו/או החברתי ובעיות בריאותיות חמורות (למעט בדיקות איידס). כמו-כן על בית הספר מוטלת החובה למסור להורים מידע מלא אודות האופן בו מתכוון בית-הספר להתמודד עם האירוע החריג.
 9. מידע בעייתי ורגיש (על-פי שיקול דעתו של הצוות המקצועי) יימסר להורים בפגישה פנים מול פנים תוך שיתוף היועץ או הפסיכולוג הבית-ספרי.
 10. ניתן למצוא מידע נוסף על בתי ספר בירושלים באתר עץ הערכים.

זכויות ההורים לחיסיון מידע אודות התלמיד

על פי חוק זכויות התלמיד כל מידע אודותיו אשר נודע לצוות החינוכי תוך ביצוע תפקידו הינו סודי ואין לצוות רשות להעבירו לגורמים חיצוניים אלא באישור ההורים או באישור הפסיכולוג המחוזי או באישור היועץ המשפטי של משרד החינוך.

כמו כן, כאשר נאסף מידע או נערכים סקרים הדורשים את חשיפת זהותו של התלמיד הקטין, חובה על בית הספר לקבל לכך אישור מראש ובכתב מהורי התלמיד.

זכויות ההורים במקרה של הרחקת התלמיד

אם בית הספר מבקש להרחיק לצמיתות תלמיד, עליו קודם לאפשר לתלמיד ולהוריו להשמיע את טענותיהם, וזאת לאחר שההחלטה ונימוקיה מוגשים לתלמיד ולהוריו בכתב. לאחר מכן יש להורים ולתלמיד 14 יום להגיש את ערעורם, ואין להרחיק את התלמיד עד קבלת ההחלטה הסופית עם תום תהליכי הערעור.

אי-פגיעה בתלמיד בשל מעשה הוריו

על-פי חוק זכויות התלמיד, אסור לבית הספר לפגוע בתלמיד או בלימודיו בגלל מעשה או מחדל שעשו הוריו, לדוגמא – אין לעכב כניסת ילדים לגן או לבית ספר בגלל אי תשלום מיסים ואגרות עירוניות, אין להוציא או להרחיק תלמיד מהלימודים, אין למנוע מתלמיד לגשת לבחינות פנימיות, אין לעכב תעודת שליש, תעודת סוף שנה, תעודת גמר ואין לעכב תעודת בגרות בשל אי-תשלום של הורים.

זכויות ההורים להשפיע על תכנית הלימודים

להורים הזכות להרכיב תכנית לימודים משלימה בהיקף של 25% מתכנית הלימודים הכללית, וזאת בתנאי שלפחות 75% מההורים בשכבה מסכימים על כך.

דיווח על פגיעה בזכויות

במקרה של פגיעה באחת הזכויות ניתן להגיש תלונה למשרד החינוך בדרכים הבאות:

בנוסף, לייעוץ ניתן לפנות אלינו, ארגון ההורים הירושלמי.