ועדי ההורים הבית-ספריים (או "המוסדיים") הם הגוף המייצג של ההורים בבית-הספר. מטרת הוועד היא לתרום לשיתוף הפעולה בין הנהלת בית-הספר וחברי סגל ההוראה לבין ההורים, מתוך האמונה כי הדבר מעניק לתלמידים אווירה לימודית איכותית ושלווה יותר.

לנציגות בתי-הספר לא רשאים להתמודד הורים שילדם אינו לומד בבית-הספר, עובדי הרשות המקומית ובני-זוגם, נבחרי הרשות ובני-זוגם, עובדי הוראה ועובדים כלליים בבית-הספר, וכן עובדי משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח.

חוברת ההדרכה

פורום ועדי ההורים היישוביים בישראל וארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים גאים להעמיד לרשות כלל ועדי ההורים המוסדיים חוברת הדרכה שתשמש לכם לעזר:

חוברת הדרכה לוועד ההורים המוסדי (עודכנה באוקטובר 2017).

מקורות נוספים